see uth banner

μενού

Α. Η ημερομηνία υποβολής των υποψηφιοτήτων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και λοιπά θέματα, ανακοινώνονται στον ημερήσιο τύπο, στα γραφεία της Γραμματείας του ΠΜΣ και στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής. Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών, οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή στη Γραμματεία του ΠΜΣ τα ακόλουθα δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα:

1. Αίτηση υποψηφιότητας1

2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, με μια έγχρωμη φωτογραφία τύπου ταυτότητας,

3. Αντίγραφο πτυχίου (με αναγνώριση του ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ, αν προέρχεται από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού) ή βεβαίωση ότι αναμένεται η αποφοίτηση τον Ιούνιο2.

4. Πιστοποιητικό Σπουδών με αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών, όπου τεκμηριώνεται η επιτυχής παρακολούθηση τριών (3) τουλάχιστον μαθημάτων, σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο, συναφών με τα γνωστικά αντικείμενα της συμβουλευτικής, της ψυχολογίας, της ψυχοπαθολογίας ή της ψυχιατρικής3 (για αποφοίτους Τμημάτων Ψυχολογίας λαμβάνονται υπόψη μαθήματα σχετικά με τη συμβουλευτική/σχολική/κλινική/κοινωνική ψυχολογία). Επισημαίνονται από τον/την υποψήφιο/α μέχρι δέκα (10) μαθήματα συναφή με τα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα και επισυνάπτονται φωτοαντίγραφα των περιγραμμάτων τους από τον οδηγό σπουδών του Τμήματος.

5. Δύο συστατικές επιστολές, εκ των οποίων η μία τουλάχιστον, αν είναι εφικτό, να προέρχεται από καθηγητή/τρια (μέλος ΔΕΠ ή ΕΠ) του/της υποψηφίου/ας στο πλαίσιο των προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών του/της σπουδών,

6. Σύντομη δακτυλογραφημένη επιστολή (ως μιάμιση σελίδα), όπου ο/η υποψήφιος/α αναπτύσσει τους λόγους και τα κίνητρα που δικαιολογούν την επιθυμία του να σπουδάσει Συμβουλευτική,

7. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας (και των δύο όψεων),

8. Υπεύθυνη Δήλωση4 του άρθρου 8 παρ. 4 του Ν. 1599/1986 του/της υποψήφιου/ας ότι:  α)μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις της υποχρεωτικής φοίτησης σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του ΠΜΣ, β)θα συμμετέχει στην εξαμηνιαία πρακτική άσκηση του Δ' εξαμήνου, γ)αναλαμβάνει το κόστος των σπουδών για όλα τα εξάμηνα.

Επίσης, εφόσον υπάρχουν, κατατίθενται:

 • Άλλα πτυχία Τμημάτων ΑΕΙ ή ΤΕΙ,

 • Μεταπτυχιακοί τίτλοι,

 • Βεβαίωση εκπόνησης πτυχιακής εργασίας (από τη γραμματεία του Τμήματος), όπου θα αναγράφονται το θέμα της εργασίας, ο βαθμός και οι επιβλέποντες καθηγητές,

 • Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων σε ελληνικά ή ξένα περιοδικά, βιβλία ή/και πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων της Ελλάδας και του εξωτερικού,

 • Βεβαιώσεις συμμετοχής με ανακοίνωση σε συνέδρια και ημερίδες - διημερίδες,

 • Βεβαιώσεις συμμετοχής σε σεμινάρια και ερευνητικά - εκπαιδευτικά προγράμματα5,

 • Βεβαιώσεις συμμετοχής σε σεμινάρια σχετικά με τη συμβουλευτική5

 • Βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας6,

 • Βεβαιώσεις εμπειρίας στη συμβουλευτική, που μπορεί να πιστοποιείται και με εργασία σε εθελοντική βάση6,

 • Αναγνωρισμένα διπλώματα γνώσης της αγγλικής γλώσσας ή/και άλλων ξένων γλωσσών (επιπέδου τουλάχιστον Β2 ή Lower για την αγγλική γλώσσα).

Β. Όσοι υποψήφιοι καταθέτουν εμπρόθεσμα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και δεν έχουν αναγνωρισμένο δίπλωμα γνώσης της αγγλικής γλώσσας (επιπέδου τουλάχιστον Β2 ή Lower) συμμετέχουν αρχικά σε γραπτές εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί η ικανότητα κατανόησης επιστημονικού κειμένου στα αγγλικά σχετικού με τον επιστημονικό χώρο που θεραπεύει το ΠΜΣ. Τις εξετάσεις επάρκειας διεξάγει επιτροπή οριζόμενη από τη Συνέλευση του Τμήματος. Από τη διαδικασία αυτή εξαιρούνται όσοι είναι κάτοχοι προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών αγγλόφωνου Πανεπιστημίου ή έχουν πτυχίο αγγλικής φιλολογίας ελληνικού Πανεπιστημίου.

Τις εξετάσεις επάρκειας στα αγγλικά διεξάγει η «Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών», στην οποία συμμετέχει με συμβουλευτικό ρόλο και ένα μέλος ΕΕΔΙΠ από το Γραφείο Ξένων Γλωσσών, που διδάσκει στο Τμήμα την Αγγλική γλώσσα. Η επιτροπή συνέρχεται δύο ώρες πριν τις εξετάσεις και επιλέγει το προς εξέταση κείμενο. Η αξιολόγηση των γραπτών γίνεται από δύο βαθμολογητές και ο μέσος όρος των βαθμολογιών τους είναι και ο τελικός βαθμός του υποψηφίου. Αν η διαφορά της βαθμολογίας μεταξύ των δύο βαθμολογητών ξεπερνά τις τρεις (3) μονάδες, το γραπτό εξετάζεται από τρίτο βαθμολογητή, η βαθμολογία του οποίου δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη από αυτές των δύο αρχικών βαθμολογητών και αποτελεί και την τελική βαθμολογία του υποψηφίου. Επιτυχών θεωρείται όποιος έχει τελικό βαθμό τουλάχιστον 10 με άριστα το 20.

Γ. Οι επιτυχόντες στην προηγούμενη εξέταση και οι κάτοχοι διπλώματος αγγλικής γλώσσας λαμβάνουν μέρος σε γραπτή εξέταση σε συγκεκριμένα μαθήματα οριζόμενα από τη Συνέλευση του Τμήματος. Στόχος αυτής της εξέτασης είναι να διασφαλιστεί ότι οι υποψήφιοι έχουν το ελάχιστο των προαπαιτούμενων γνώσεων σε συγκεκριμένους γνωστικούς τομείς, γεγονός που θα επιτρέψει την απρόσκοπτη παρακολούθηση του ΠΜΣ και θα μεγιστοποιήσει την απόδοσή και το όφελος που θα αποκομίσουν από αυτό. Η ύλη για το κάθε μάθημα είναι συγκεκριμένη, από καθορισμένο σύγγραμμα και ανακοινώνεται τουλάχιστον δύο μήνες πριν την έναρξη των γραπτών εξετάσεων (βλέπε ιστοσελίδα ΠΜΣ: Εξετάσεις εισαγωγής – Μαθήματα – ΄Υλη).

Με στόχο τη διασφάλιση της αντικειμενικότητας και της αξιοπιστίας της όλης διαδικασίας, το σύστημα των εξετάσεων εισαγωγής στο ΠΜΣ είναι ανάλογο με αυτό των κατατακτηρίων εξετάσεων, τόσο ως προς την επιλογή των θεμάτων όσο και ως προς το σύστημα βαθμολόγησης των γραπτών. Τη διεξαγωγή της εξέτασης, την επιλογή των θεμάτων και τη βαθμολόγηση των γραπτών σε κάθε ένα από τα παραπάνω μαθήματα αναλαμβάνει τριμελής επιτροπή οριζόμενη από τη Συνέλευση του Τμήματος, που αποτελείται από μέλη ΔΕΠ των οποίων το γνωστικό αντικείμενο έχει σχετική συνάφεια με το προς εξέταση μάθημα. Οι τριμελείς επιτροπές για την επιλογή των θεμάτων του κάθε εξεταζόμενου μαθήματος συνέρχονται δύο ώρες πριν από τις εξετάσεις.

Η αξιολόγηση των γραπτών γίνεται από δύο βαθμολογητές και ο μέσος όρος των βαθμολογιών τους είναι και ο τελικός βαθμός του υποψηφίου. Αν η διαφορά της βαθμολογίας μεταξύ των δύο βαθμολογητών ξεπερνά τις πέντε (5) μονάδες, το γραπτό εξετάζεται από τρίτο βαθμολογητή, η βαθμολογία του οποίου δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη από αυτές των δύο αρχικών βαθμολογητών και αποτελεί και την τελική βαθμολογία του υποψηφίου. Επιτυχών θεωρείται όποιος έχει τελικό βαθμό τουλάχιστον 10 με άριστα το 20, αν και η επιτροπή επιλογής μπορεί, όταν κρίνει σκόπιμο, να τροποποιήσει τη βάση επιτυχίας.

Δ. Οι επιτυχόντες στις προηγούμενες εξετάσεις συμμετέχουν σε προφορική συνέντευξη η οποία γίνεται ενώπιον επιτροπής οριζόμενης από τη Συνέλευση του Τμήματος. Για την εισαγωγή των υποψηφίων δίνεται ιδιαίτερη σημασία και προσοχή στη συνέντευξη, δεδομένου ότι καθοριστικό ρόλο στην επάρκεια και αποτελεσματικότητα του συμβούλου έχουν, εκτός από τις γνώσεις, και  ορισμένα βασικά στοιχεία προσωπικότητας, καθώς και οι κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητές του. Η προφορική συνέντευξη έχει ως στόχο:

 • Τη διαπίστωση της επιστημονικής επάρκειας του υποψηφίου,

 • Την εκτίμηση της συγκρότησης της προσωπικότητάς του,

 • Τη διερεύνηση της ύπαρξης των ειδικών χαρακτηριστικών που είναι επιθυμητά στη συμβουλευτική,

 • Την αναζήτηση των κινήτρων που ωθούν τον υποψήφιο στη συγκεκριμένη ειδικότητα,

 • Την επισήμανση ειδικών προσόντων και άλλων χαρακτηριστικών και δραστηριοτήτων του υποψηφίου,

 • Τη διακρίβωση ιδιαιτεροτήτων και άλλων στοιχείων του υποψηφίου που μπορεί να επηρεάσουν την ομαλή ένταξη του στο ΠΜΣ.


Σημειώσεις:

1. Αιτήσεις χορηγούνται από τη γραμματεία του ΠΜΣ, είναι καταχωρημένες σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Τμήματος: http://www.sed.uth.gr, στη σελίδα του ΠΜΣ  - (Αιτήσεις - Υπεύθυνες Δηλώσεις) και θα πρέπει υποχρεωτικά να κατατεθούν και σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

2. Γίνονται δεκτοί και τελειόφοιτοι, με την προϋπόθεση ότι θα ολοκληρώσουν τις σπουδές τους στην εξεταστική του Ιουνίου και εφόσον επιλεγούν θα προσκομίσουν το Σεπτέμβριο το πτυχίο τους ή βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών. Σε αυτή την περίπτωση για την ολοκλήρωση της μοριοδότησης ως βαθμός πτυχίου θα θεωρηθεί το πέντε (5).

3. Ειδικά για ορισμένους υποψήφιους από τον χώρο της εκπαίδευσης και της υγείας, που δεν πληρούν αυτό το κριτήριο, μπορεί να δοθεί, κατά την κρίση της Συνέλευση του Τμήματος, η δυνατότητα παρακολούθησης ορισμένων μαθημάτων συναφών με τα συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα από το προπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος, παράλληλα με τα μαθήματα του ΠΜΣ.Επισημαίνονται από τον/την υποψήφιο/α ποια είναι τα μαθήματα αυτά και επισυνάπτονται φωτοαντίγραφα των περιγραμμάτων τους από τον οδηγό σπουδών του τμήματος.

4. Υπεύθυνες δηλώσεις υπάρχουν καταχωρημένες σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Τμήματος: http://www.sed.uth.gr, στη σελίδα του ΠΜΣ- (Αιτήσεις Υπεύθυνες Δηλώσεις).

5. Στα δικαιολογητικά να αναγράφεται ο ακριβής χρόνος και το είδος της ερευνητικής – εκπαιδευτικής δραστηριότητας ή του σεμιναρίου, που συμμετείχε ο/η υποψήφιος/α.

6. Στα δικαιολογητικά να αναγράφεται ο ακριβής χρόνος και το είδος της σχέσης εργασίας, στην οποία απασχολήθηκε ο/η υποψήφιος/α.

Go to top