see uth banner

μενού

Δ.Π.Μ.Σ. «Εκπαίδευση για την Αειφορία και το Περιβάλλον»

Το Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών και το Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλούν τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Εκπαίδευση για την Αειφορία και το Περιβάλλον» για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. Οι μεταπτυχιακές σπουδές στο παραπάνω Δ.Π.Μ.Σ. οδηγούν στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών και προϋποθέτουν την παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση σε έξι (6) μαθήματα [τέσσερα (4) μαθήματα στο πρώτο εξάμηνο και δύο (2) μαθήματα στο δεύτερο εξάμηνο]. Επίσης, ο φοιτητής θα πρέπει να εκπονήσει και να υποστηρίξει επιτυχώς την Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (60 ECTS συνολικά). Το Δ.Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Εκπαίδευση για την Αειφορία και το Περιβάλλον».

Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων ανέρχεται σε σαράντα (40) άτομα. Τα τέλη φοίτησης του Δ.Π.Μ.Σ. ανέρχονται συνολικά σε 2.500 €. Αναλυτικότερα, τα τέλη φοίτησης καταβάλλονται ως εξής:

1η δόση ύψους 1.000 € εντός μιας εβδομάδας μετά την τελική ανακοίνωση των εισακτέων
2η δόση ύψους 1.000 € μετά το πέρας του α’ εξαμήνου
3η δόση ύψους 500 € με το πέρας των διαλέξεων του β’ εξαμήνου

Από τα τέλη φοίτησης απαλλάσσονται οι φοιτητές βάσει των διατάξεων του άρθρου 35 του Ν. 4485/2017. Τα μαθήματα διεξάγονται στο Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος στο Βόλο., Η διδασκαλία των μαθημάτων ενδέχεται να είναι μικτή και συνίσταται σε: α) διά ζώσης διδασκαλία και β) σε εξ αποστάσεως διδασκαλία σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών και όπως προβλέπεται στην παρ. 3, άρθρ. 30, καθώς και στην παρ. 1, εδ. στ, αρθρ. 45 του Ν. 4485/2017.

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, μετά από αξιολόγηση, πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τμημάτων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής επί πτυχίω φοιτητές/τριες των ιδρυμάτων της ημεδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και θα έχουν προσκομίσει σχετική βεβαίωση περάτωσης σπουδών μέχρι την ημερομηνία αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων από την Επιτροπή Επιλογής/Εξέτασης. Η αποδοχή του φακέλου του υποψηφίου βασίζεται στα κριτήρια επιλογής όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 34 του ν. 4485/2017 και αναλύονται ως εξής:

 1. Ο βαθμός πτυχίου
 2. Οι βαθμολογίες στα μαθήματα που έχουν σχέση με τα προπτυχιακά μαθήματα των συνεργαζόμενων Τμημάτων
 3. Ο βαθμός της διπλωματικής εργασίας (όπου αυτή προβλέπεται)
 4. Η γνώση της αγγλικής γλώσσας (προβλέπεται εξέταση αγγλικής γλώσσας σε περίπτωση μη κατοχής πιστοποιημένου τίτλου)
 5. Η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (πιστοποιημένο τίτλο)
 6. Η επαγγελματική εμπειρία
 7. Η τυχόν υπάρχουσα ερευνητική δραστηριότητα
 8. Προφορική συνέντευξη
 9. Άλλα σχετικά βιογραφικά στοιχεία (π.χ. κατοχή άλλων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, δεύτερο πτυχίο, γνώση Η/Υ, κ.λπ.)

Πρώτη περίοδος υποβολής: Από 1 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου 2019. Δεύτερη περίοδος υποβολής: Από 26 Αυγούστου έως 30 Σεπτεμβρίου 2019. Η διεξαγωγή της συνέντευξης και των εξετάσεων στην Αγγλική γλώσσα θα πραγματοποιηθούν εντός του μηνός Οκτωβρίου 2019, σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν εγκαίρως. Από τις αιτήσεις θα επιλεγεί ο αριθμός των υποψηφίων μέχρι την συμπλήρωση του μέγιστου αριθμού των φοιτητών στην τάξη, ήτοι σαράντα (40), μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης.

Δικαιολογητικά

Ο φάκελος υποψηφιότητας μπορεί να αποστέλλεται είτε ηλεκτρονικά στις διευθύνσεις: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.,  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., είτε ταχυδρομικώς στο Γραφείο του Δ.Π.Μ.Σ. (υπόψη κ. Δρ. Σοφοκλή Ε. Δρίτσα). Σε κάθε περίπτωση η υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (βλέπε δικαιολογητικό με α/α 10) θα πρέπει να αποστέλλεται ταχυδρομικώς.  Ο φάκελος υποψηφιότητας πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Αίτηση συμμετοχής στο Δ.Π.Μ.Σ. (https://www.dpmseap.diae.uth.gr).
Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.
Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
Ευκρινές φωτοαντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος.
Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού σπουδών με αναλυτική βαθμολογία.
Φωτοαντίγραφο βεβαίωσης ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ για όσους έχουν πτυχίο Πανεπιστημίου της αλλοδαπής. Σε περίπτωση μη προσκόμισης της βεβαίωσης, δεν θεωρείται ελλιπής ο φάκελος υποψηφιότητας αλλά η κατάθεση της βεβαίωσης ισοτιμίας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης της αγγλικής γλώσσας.
Αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης χειρισμού Η/Υ.
Δύο συστατικές επιστολές πρωτότυπες σε κλειστούς ανεξάρτητους φακέλους.
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι τα φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων που έχουν κατατεθεί είναι γνήσια αντίτυπα από τα πρωτότυπα έγραφα. Η υπεύθυνη δήλωση να φέρει το γνήσιο της υπογραφής του υποψηφίου από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή τα Κ.Ε.Π.

Επίσης, εφόσον υπάρχουν, κατατίθενται:

 1. Βεβαιώσεις συμμετοχής σε σεμινάρια, ερευνητικά, ευρωπαϊκά ή εκπαιδευτικά προγράμματα
 2. Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων σε ελληνικά ή ξένα περιοδικά, ή/και πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων της Ελλάδας και του εξωτερικού
 3. Αντίγραφο άλλου πτυχίου Τμήματος Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.
 4. Αντίγραφο άλλου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, και κάθε άλλο στοιχείο, που αναφέρεται στο βιογραφικό σημείωμα.

Ο σφραγισμένος φάκελος θα αποστέλλεται στη διεύθυνση:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΓΡΑΦΕΙΟ Δ.Π.Μ.Σ. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»,

Τέρμα Φυτόκου, ΤΚ 38446, Βόλος,  Υπόψη κ. Δρ. Σοφοκλή Ε. Δρίτσα, τηλ. 24210-93242.

 

Στεριανή Ματσιώρη
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Θεσσαλίας


Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ανατρέξουν στον ιστότοπο https://www.dpmseap.diae.uth.gr ή να απευθύνονται στο Γραφείο του ΔΠΜΣ (κ. Δρ. Σοφοκλή Ε. Δρίτσα, τηλ. 24210-93242, 24210-93251, 24210-3090, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.). Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Go to top