see uth banner

μενού

​Λίστα υποψηφίων διδακτόρων

Επώνυμο

Όνομα

Ελληνικός Τίτλος διατριβής

Αγγλικός Τίτλος Διατριβής

Επιβλέπων/ουσα

ΑΡΩΝΗ

Αικατερίνη

Η Κοινωνική Συμμετοχή των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην γενική Δημοτική Εκπαίδευση

The social participation of children with special educational needs in regular education

ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ

ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

Βασιλική

Παραγωγή γραπτού λόγου σε παιδιά Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με Ειδική Γλωσσική Διαταραχή

Production of Written Text in Primary School Children With Specific Language Impairment

ΑΝΔΡΕΟΥ

ΒΑΛΙΑΚΟΥ

Ελένη

Διερεύνηση της κοινωνικής ένταξης των αναπήρων γυναικών

Investigating the social inclusion of women with disability

ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ

Ιωάννα

Διερεύνηση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται από φορείς επαγγελματικής κατάρτισης και μετάβασης από το εκπαιδευτικό πλαίσιο στο εργασιακό περιβάλλον σε άτομα με αναπηρίες και η σχέση αυτής με την υποκειμενική ποιότητα ζωής των ατόμων αυτών

 

ΒΛΑΧΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Χρυσούλα

Εικόνα Σώματος, Έλεγχος και Υπαρξιακό άγχος σε εφήβους, ενήλικες, ηλικιωμένους και άτομα με σωματικές δυσλειτουργίες

 

ΚΛΕΦΤΑΡΑΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Φωτεινή

Αυτισμός- αναγνώριση και κατανόηση της αμηχανίας σε παιδιά με AS/HFA μέσα από ένα έργο “κοινωνικών ολισθημάτων”

Autism – recognition  and understanding of embarrassment in children with AS/HFA through a “faux pas" task

ΚΛΕΦΤΑΡΑΣ

ΔΑΔΟΥΛΙΔΟΥ

Παρασκευή

Μελέτη κοινωνικοσυναισθηματικών σχέσεων Παιδιών Προσχολικής ηλικίας και ο ρόλος της Ενσυναίσθησης- Σχεδιασμός Διδακτικών Παρεμβάσεων από τους εκπαιδευτικούς

The study of the Socio-Emotional Relations of Preschool Aged Children and the role of Empathy-The Preparation of Didactic Interventions by the Teachers

ΜΠΟΤΣΟΓΛΟΥ

ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΣ

Ευάγγελος

Εφαρμογή προγράμματος δραστηριοτήτων με τη βοήθεια ζώων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Επιδράσεις σε επίδοση, προσαρμογή, αυτοεκτίμηση και καταθλιπτική συμπτωματολογία μαθητών

 

ΚΛΕΦΤΑΡΑΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ

Δήμητρα

Η εμπλοκή των γονιών στην εκπαίδευση των μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με Μαθησιακές δυσκολίες: Εμπειρική Μελέτη

Parental involvement in the education of elementary school students with learning disabilities: an empirical study

ΒΛΑΧΟΥ

ΘΡΑΨΑΝΙΩΤΗΣ

Γεώργιος

Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη στην γενική εκπαίδευση και στην ειδική αγωγή

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΥΜΑΚΗΣ

Παρασκευάς

Ο ρόλος του θεατρικού παιχνιδιού στον αυτοπροσδιορισμό των ατόμων με αναπηρία όρασης

The role of dramatic play in self-determination of people with visual impairments"

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΑΓΚΑΡΑ

Δήμητρα

Ανάπτυξη υβριδικού μοντέλου σύγχρονης εξ αποστάσεως ψυχοεκπαιδευτικής υποστήριξης για εκπαιδευτικούς που διδάσκουν μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες σε μη αστικά- απομακρυσμένα σχολεία

Development of a hybrid distance-learning model for psycho-educational support for teachers in non-urban, rural schools regarding to their learning disabled students

ΤΖΙΒΙΝΙΚΟΥ

ΚΑΤΣΙΑΝΙΔΟΥ

Ελισάβετ

Αξιολόγηση διατροφικών συνηθειών παιδιών με διαταραχές της κίνησης και ανάπτυξη ειδικού εκπαιδευτικού υλικού για τη διατροφική τους αγωγή

 

ΝΗΣΙΩΤΟΥ - ΜΑΝΤΕΛΟΥ

ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

Ευάγγελος

Παιχνιδοποίηση και Ηλεκτρονική Μάθηση για την υποστήριξη Μαθητών με Ειδικές Ανάγκες

 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ

ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗ

Ειρήνη

Πνευματικότητα και Νόημα Ζωής σε αλκοολικούς μαθητές με καταθλιπτική συμπτωματολογία: Συγκριτική Μελέτη

 

ΚΛΕΦΤΑΡΑΣ

ΚΟΣΜΑΤΟΣ

Γεώργιος

Διερεύνηση της Κινητικής και της Γνωστικής Ανάπτυξης και Συσχετίσεις με την Πλευρίωση σε Παιδιά και Εφήβους με Γενετικά Σύνδρομα που συνδέονται με τη Νοητική Καθυστέρηση.

Investigation of Kinetics and Cognitive Development and Relationships with laterality in Children and Adolescents with Genetic Syndromes Associated with Mental Retardation

ΒΛΑΧΟΣ

ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΙΔΟΥ

Ελένη

Το Ψηφιακό παιχνίδι και η χρήση του στην εκπαιδευτική διαδικασία. Διερευνώντας τις γνωστικές & κοινωνικές δεξιότητες που αναπτύσσουν τα παιδιά παίζοντας. Απόψεις παιδιών, γονιών & εκπαιδευτικών

Digital game: Investigating the cognitive and social skills, which children are developing by playing. Its usage in educational process. Children’s, parent’s and educator’s opinion

ΜΠΟΤΣΟΓΛΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος Προγράμματα Σπουδών και Ετερότητα: Πολιτισμικά αυταποκρινόμενο πρόγραμμα σπουδών για Ρομά μαθητές στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση   ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ - ΒΑΣΙΛΟΝΙΚΟΛΟΥ

ΚΩΦΙΔΟΥ

Χριστίνα

Ο ρόλος της συνηγορίας του εαυτού, των υποστηρικτικών υπηρεσιών και των διδασκόντων στην πρόσβαση των κωφών και βαρήκοων φοιτητών στην Γ/θμια εκπαίδευση

The Role of Self-advocacy, Support Services and Instructors in the Academic Access of Deaf and Hard of Hearing Students in Higher Education

ΝΙΚΟΛΑΡΑΪΖΗ

ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Ελένη

Νευροψυχολογική διερεύνηση της ανάπτυξης των εκτελεστικών λειτουργιών κατά την προσχολική ηλικία. Η επίδραση του λόγου στην επίλυση σύνθετων έργων που εμπεριέχουν σύγκρουση

Neuropsychological study of executive function development during preschool years: The effect of language in solving complex tasks

ΒΛΑΧΟΣ

ΛΑΣΚΑΡΑΚΗ

Ειρήνη-Ροδόπη

Η επίδραση της μουσικής εξάσκησης στον εγκέφαλο του παιδιού, στη γνωστική του ανάπτυξη και παθολογία του

The effect of musical training on the child's brain, cognitive development and pathology

ΚΑΡΑΠΕΤΣΑΣ

ΜΑΚΑΝΙΚΑΣ

Κωνσταντίνος

Λεκτικές και γνωστικές δεξιότητες στο σύνδρομο αποφρακτικής άπνοιας-υπόπνοιας και στη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια

Semantic and cognitive abilities in Obstructive Sleep apnea syndrome and chronic pulmonary disease

ΑΝΔΡΕΟΥ

ΜΑΛΕΖΑ

Όλγα

H Διερεύνηση της κατανόησης εννοιών της Κινηματικής και Δυναμικής από μαθητές με Αναπηρία Όρασης και η μελέτη της διαδικασίας να κατανοούν τις έννοιες αυτές μέσα από την Ιστορία της Φυσικής/

Exploring the concepts of Kinematics and Dynamics by students with visual disability through the History of Physics

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΑΝΔΡΑΚΗΣ

Παναγιώτης

Ο ανθρώπινος εγκέφαλος και ο νους μέσα από κείμενα: Ιστορικοφιλοσοφική και νευροψυχολογική μελέτη

The human brain and the mind through texts: Historical-philosophical and neuropsychological study

ΚΑΡΑΠΕΤΣΑΣ

ΜΠΑΡΜΠΑΣ

Αναστάσιος

Εικόνες του περιβάλλοντος και περιβαλλοντική εκπαίδευση: Τα ντοκιμαντέρ φύσης ως εκπαιδευτικός λόγος

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΠΛΙΟΥΜΗ

Φλωρίνα

Μια διεπιστημονική πρόταση διδασκαλίας του Ηλεκτρισμού στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

 

ΒΑΒΟΥΓΥΙΟΣ

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Παναγιώτης

Ανταπόκριση στη διδασκαλία και παρέμβαση για την αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών: Διδακτικό μοντέλο πολυ-επίπεδης διδασκαλίας των Μαθηματικών σε μαθητές Γυμνασίου

Multi-tiered instruction model in mathematics based on the "Response to Instruction and Intervention" (RTI) model addressing the needs of high school students with learning disabilities

ΤΖΙΒΙΝΙΚΟΥ

ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ

Θεοδώρα

Αξιοποίηση της Εκπαιδευτικής Ροµποτικής για τη Διδασκαλία Παιδιών µε Αυτισµό

Educational robotics for children with autism

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ

ΠΑΤΡΙΚΑ

Πηνελόπη

Η νοηματοδότηση της αναπηρίας και η εφαρμογή πρακτικών/διαδικασιών ενδυνάμωσης από την οπτική των γονέων παιδιών και εφήβων με αναπηρία, καθώς και των επαγγελματιών στον χώρο της εκπαίδευσης και της ψυχικής υγείας

Understanding disability and implementing practices/processes of empowerment: The perspectives of public health and education professionals and parents of disabled children/teenagers

ΒΛΑΧΟΥ

ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ

Σοφία

Διδασκαλίες Εννοιών Βιολογίας και Φυσικών Επιστημών σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Teaching Concepts of Biology and Natural Sciences in Children with Learning Disabilities in Primary Education

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

ΡΑΚΙΤΖΗ

Καρολίνα

Εφαρμογή μοντέλων ανεστραμμένης τάξης (flipped classroom) στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για τη δημιουργία μικτών περιβαλλόντων μάθησης, με συνδυασμό καινοτόμων διδακτικών τεχνικών

 

ΜΠΟΤΣΟΓΛΟΥ

ΣΕΓΚΛΙΑ Μαρία Διερεύνηση της διαγλωσσικής μεταφοράς δεξιοτήτων από τη δεύτερη\ξένη γλώσσα στην πρώτη μέσα από πρόγραμμα παρέμβασης στην δεύτερη γλώσσα   ΑΝΔΡΕΟΥ
ΤΟΥΛΙΑ  Αναστασία Η διδασκαλία ομηλίκων ως μέσο εφαρμογής της ένταξης παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες: Διαδικασία και αποτελεσματικότητα Peer Tutoring as a means to including children with special educational needs: Process and efficiency ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ
ΤΣΙΡΑΝΤΩΝΑΚΗ Σμαραγδή  Η ηγετική επάρκεια των υπο/διευθυντών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και η σχέση της με τις στάσεις τους ως προς την ένταξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και ως προς το βαθμό εφαρμογής ενταξιακών πρακτικών και πολιτικών στο πλαίσιο του σχολείου (Vice) principals' leadership efficacy and its relation to their attitudes towards inclusive education and the promotion of inclusive policy-practices within mainstream primary schools ΒΛΑΧΟΥ
ΤΣΙΦΤΖΗ Φωτεινή Νευροψυχολογική Αξιολόγηση της Κινητικής Ανάπτυξης και της Παρεγκεφαλιδικής Λειτουργίας σε Παιδιά με Διαταραχές στο Φάσμα του Αυτισμού Neuropsychological study of motor development and cerebellar function in children with autism spectrum disorders ΒΛΑΧΟΣ
ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ Ιωάννη Η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών Α/βάθμιας & Β/θμιας εκπαίδευσης: Από την εισαγωγική επιμόρφωση & κατάρτιση μέχρι την κατοχή θέσεων στελεχών στην εκπαίδευση.   ΜΠΟΤΣΟΓΛΟΥ
ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ Αναστασία   Διδασκαλία Βασικών Αρχών των Φυσικών Επιστημών, της Τεχνολογίας και των Μαθηματικών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση με βάση την Ιστορία της Τεχνολογίας Teaching Basic Principles of Science, Technology and Mathematics in Secondary Education based on the History of Technology ΒΑΒΟΥΓΥΙΟΣ
ΦΟΒΟΣ Ιωάννης Διδασκαλία των Μαθηματικών σε νεαρούς κρατούμενους: ένα εναλλακτικό πρόγραμμα σπουδών μέσα από μια κοινωνικοπολιτισμική προοπτική Teaching mathematics to young prisoners: an alternative curriculum through a socio-cultural perspective ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ - ΒΑΣΙΛΟΝΙΚΟΛΟΥ
ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΟΥ Αλεξάνδρα Σχεδιασμός ενός πολυεπίπεδου μοντέλου διδασκαλίας με σκοπό τη βελτίωση των αναγνωστικών δεξιοτήτων των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες ή/και χαμηλή επίδοση στο μάθημα των Αγγλικών Designing a multitier instructional model for improving the reading skills of Greek primary school students with learning disabilities or low achievement in English as a Foreign Language, based on the Response to Instruction & Intervention model ΤΖΙΒΙΝΙΚΟΥ
ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ Ιωάννης Ευφυές σύστημα για τη διδασκαλία των Φυσικών και Τεχνολογικών επιστημών σε άτομα με κινητικές δυσκολίες   ΒΑΒΟΥΓΥΙΟΣ
ΦΩΤΗΣ  Απόστολος Εθισμός στο διαδίκτυο. Έρευνα ποσοστών εθισμού στο διαδίκτυο μαθητών της τοπικής κοινωνίας του Βόλου από το Εργαστήριο Νευροψυχολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας   ΚΑΡΑΠΕΤΣΑΣ
ΧΑΛΜΠΕ  Μαρία Νευρογνωστικοί υποτύποι της αναπτυξιακής δυσλεξίας Neurocognitive subtypes of developmental dyslexia ΒΛΑΧΟΣ
ΧΑΜΟΝΙΚΟΛΑΟΥ Σοφία-Λευκή Διερεύνηση του ρόλου της ενεργητικής αφής στην πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία όρασης στην πληροφορία  Information accessibility and Individuals with vision disability: an investigation into the role and meaning of active touch ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΥΣΙΚΟΥ Βασιλική Αξιοποίηση της Τεχνολογίας της Επαυξημένης Πραγματικότητας στην Εκπαίδευση και την Ειδική Αγωγή Augmented Reality technonolies for learning and special education ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ

 

Τελευταία ενημέρωση: Μάιος 2019

 
Go to top