see uth banner

μενού

Σκοπός

Το εργαστήριο έχει σκοπό την εξυπηρέτηση των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών, την αναπτυξη της έρευνας και τη διάδοση της επιστημονικής γνώσης στα γνωστικά αντικείμενα των Μαθησιακών Δυσκολιών, των Προβλημάτων Λόγου και Επικοινωνίας.

Το εργαστήριο έχει ως αποστολή:

 1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής, καθώς και των άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στα αντικείμενα με τα οποία ασχολείται.
 2. Την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας και τη διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στα γνωστικά αντικείμενα με τα οποία ασχολείται.
 3. Τη συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώσεων με άλλα ακαδημαϊκά ή ερευνητικά ιδρύματα της ημεδαπής και αλλοδαπής.
 4. Την οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδριάσεων, διαλέξεων, καθώς και την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων.
 5. Την παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα στο Π.δ. 159/1984 «Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από τα Πανεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς» (Α΄ 53).

Τομείς έρευνας/ακαδημαϊκή δραστηριότητα

Ενδεικτικές δημοσιεύσεις μελών του εργαστηρίου

Για μαθησιακές δυσκολίες και άλλες αναπτυξιακές διαταραχές

 1. Βλάχος, Φ. (2011). Ψυχοβιολογικές προσεγγίσεις των διαταραχών της μάθησης. Στο Μ. Κωνσταντίνου & Μ. Κοσμίδου (Επιμ.) Νευροψυχολογία των μαθησιακών διαταραχών. (σελ. 151-172). Αθήνα: Εκδόσεις Παρισιάνου Α.Ε. ISBN 978-960-93-3241-5
 2. Αρματάς, Β., Σταυρούση, Π., Βλάχος, Φ. (2011). Άτυπη πλευρίωση σε παιδιά και εφήβους με γενετικά σύνδρομα νοητικής καθυστέρησης. Στο Π. Γιαβρίμης, Ε. Παπάνης & Α. Βίκη (Επιμ.) Έρευνα και εκπαιδευτική πράξη στην ειδική αγωγή (σελ. 53-61). Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Αδελφών Κυριακίδη. ISBN 978-960-394-796-7
 3. Βλάχος, Φ. (2014). Η συμβολή των ηλεκτροφυσιολογικών τεχνικών στη διερεύνηση της γλωσσικής λειτουργίας και την ανίχνευση των αναπτυξιακών διαταραχών της. Στο Γ. Ανδρέου (Επιμ.) Γλώσσα και Ειδική Αγωγή (σελ. 163-184). Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Γιαχούδη. ISBN: 978-960-6700-92-7
 4. Vlachos, F., Gaillard, F., Vaitsis, K. & Karapetsas, A. (2013). Developmental risk: Evidence from large non right-handed samples. Child Development Research, 2013, Article ID 169509, 10 pages, 2013. doi:10.1155/2013/169509.
 5. Νησιώτου, Ι. & Βλάχος, Φ. (2014). Νευροαναπτυξιακές διαταραχές: Υπάρχει κοινή βιολογική βάση; Ψυχιατρική παιδιού και εφήβου, 2, 31-41.
 6. Ψωμά-Μακρή, Μ. & Βλάχος, Φ. (2014). Οι αριθμητικές και υπολογιστικές δεξιότητες των ατόμων με διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού: Νευρογνωστικές προσεγγίσεις. Ελεύθερνα: Επιστημονική Επετηρίδα Τμήματος Ψυχολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης, 6
 7. Βλάχος, Φ., Αγαπητού, Π., & Νησιώτου, Ι. (2008). Διαταραχή ελλειμματικής προσοχής-υπερκινητικότητα: Μια προσέγγιση της αιτιολογίας της με βάση σύγχρονα ερευνητικά ευρήματα. Ελληνική Επιθεώρηση Ειδικής Αγωγής, 1, 175-193.
 8. Vlachos, F., Tsiftzi, F., & Agapitou, P. (2007). Evidence of cerebellar dysfunction in low-functioning children with autism. Cognition Brain Behavior, 11, 507-517.
 9. Stavrussi, P., Vlachos, F., & Pisina, A. (2016). An examination of language and nonverbal abilities in twins with Apert syndrome. International Journal on Disability and Human Development, 15 (1), 63-68
 10. Vlachos, F., Argiropoulos, V., & Papadimitriou, A. (2017). Effects of handedness and blindness on braille reading accuracy. Advances in Neurodevelopmental Disorders, 1, 141-148. DOI 10.1007/s41252-017-0020-x
 11. Papadatou-Pastou, M., Haliou, E., Vlachos, F. (2017). Brain knowledge and the prevalence of neuromyths among prospective teachers in Greece. Frontiers in Psychology, section Educational Psychology. 8:804. doi: 10.3389/fpsyg.2017.00804

Για ανάγνωση και δυσλεξία

 1. Vlachos, F., Papathanasiou, I., & Andreou, G. (2007). Cerebellum and reading. Folia Phoniatrica et Logopaedica, 59, 177-183.
 2. Kasselimis, D., Margarity, M., & Vlachos, F. (2008). Cerebellar function, dyslexia and articulation speed. Child Neuropsychology, 14, 303-313.
 3. Vlachos, F., Andreou, E., Delliou, A. & Agapitou, P. (2013). Dyslexia and hand preference in secondary school students. Psychology & Neuroscience, 6, 67-72.
 4. Vlachos, F., Avramidis, E., Dedousis, G., Chalmpe, M. Ntalla, I., & Giannakopoulou, M. (2013). Prevalence and gender ratio of dyslexia in Greek adolescents and its association with parental history and brain injury. American Journal of Educational Research, 1, 22-25.
 5. Vlachos, F. Andreou, E., Delliou, A. (2013). Brain hemisphericity and developmental dyslexia. Research in Developmental Disabilities, 34, 1536-1540.
 6. Andreou, E. & Vlachos, F. (2013). Learning styles of typical readers and dyslexic adolescents. Journal of Visual Literacy, 32 (2), 1-14.
 7. Andreou, E., Vlachos, F., Stavroussi, P. (2013). Multiple intelligences of typical readers and dyslexic adolescences. International Journal of Education, Learning and Development, 1, 61-72.
 8. Papadimitriou, A. & Vlachos, F. (2014). Which specific skills developing during preschool years predict the reading performance in the first and second grade of primary school? Early Child Development and Care, 184, 1706-1722. DOI:10.1080/03004430.2013.875542
 9. Βλάχος, Φ., Ιωάννου, Κ., & Ματή – Ζήση, Ε. (2004). Η υπόθεση του παρεγκεφαλιδικού ελλείμματος σε παιδιά με αναγνωστικές δυσκολίες. Επιστημονική Eπετηρίδα Tμήματος Ψυχολογίας Α.Π.Θ., τ. ΣΤ’, 111-127.
 10. Βλάχος, Φ. (2006). Ο ρόλος της παρεγκεφαλίδας στην ανάγνωση και τη δυσλεξία. Επιστημονική Επετηρίδα Ψυχολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδας, 4, 263-281.
 11. Papalexopoulos, P., Vavougios, D., Vlachos, F., & Karapetsas, A. (2008). The investigation of the effectiveness of the criteria for the construction of a physics text for students with dyslexia: The case of electric current. Themes in Science & Technology Education, 1, 91-106.
 12. Βλάχος, Φ. (2008). Προκλητά δυναμικά στη βρεφική και νηπιακή ηλικία: Η συμβολή τους στην ανίχνευση της αναπτυξιακής δυσλεξίας. Εγκέφαλος, 45, 160-166.
 13. Βλάχος, Φ. (2010). Δυσλεξία: Μια συνθετική προσέγγιση αιτιολογικών θεωριών. Hellenic Journal of Psychology, 7, 205-240.
 14. Βλάχος, Φ., Παπαδημητρίου, Α. & Θηβαίος, Κ. (2010). Η επίδραση της ηλικίας και του φύλου στη φωνολογική επίγνωση παιδιών νηπιαγωγείου. Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 49, 55-66.
 15. Βλάχος, Φ., & Νησιώτου, Ι. (2013). Γονίδια της δυσλεξίας; Παιδιατρική, 76, 20-25.
 16. Karapetsas, A.V., Zygouris, N.C. & Avramidis, E. (in press). Differences in dyslexic students before and after a remediation programme: A clinical neuropsychological and Event Related Potential study. In Developmental Neuropsychology.
 17. Avramidis, E. & Kalyva, E. (2004). Understanding 'Dyslexia': cleaning up a messy construct and developing supportive educational environments. Use of English, 56(1), 25-47.
 18. Avramidis, E., Lawson, H. & Norwich, B. (2010). Difficulties in Learning Literacy. Στο D. Wyse, R. Andrews & J.V. Hoffman (Eds). “The International Handbook of English, Language and Literacy Teaching” (pp389-400). London: Routledge.
 19. Πετροπούλου, Π., Βλάχος, Φ., Αβραμίδης, Η. (2013). Διερεύνηση των δεξιοτήτων ισορροπίας σε παιδιά με δυσλεξία. Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνέδριου Ειδικής Εκπαίδευσης. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη. ISBN: 978-960-333-781-220
 20. Vlachos, F., & Papadimitriou, A. (2015). Effect of age and gender on children’s reading performance: The possible neural underpinnings. Cogent Psychology, 2, 1045224. DOI:10.1080/23311908.2015.1045224

Για γραφή και δυσγραφία

 1. Vlachos, F. & Karapetsas, A. (2003).Visual memory deficits in children with dysgraphia. Perceptual & Motor Skills, 97, 1281-1288.
 2. Vlachos, F. & Bonoti, F. (2004). Handedness and writing performance. Perceptual & Motor Skills, 98, 815-824.
 3. Vlachos, F., & Bonoti, F. (2006). Explaining age and sex differences in children’s handwriting: A neurobiological approach. European Journal of Developmental Psychology, 3, 113-123.
 4. Βλάχος, Φ. & Παπαδημητρίου, Α. (2003). Διερεύνηση των προβλημάτων γραφής σε παιδιά σχολικής ηλικίας. Επιστημονική Eπετηρίδα Tμήματος Ψυχολογίας Α.Π.Θ., Τόμος Ε΄, 369-381.
 5. Βλάχος, Φ., Καραπέτσας, Α. & Bαϊτσης, K. (2004). Η χρήση των οπτικών προκλητών δυναμικών στη διερεύνηση της δυσγραφίας στα παιδιά. Ψυχολογία, 11, 229-241.
 6. Βλάχος, Φ. (2017). Διαταραχές γραφής – Δυσγραφία: Oρισμός, αίτια, χαρακτηριστικά, κατηγοριοποιήσεις & αξιολόγηση. Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. (Το υλικό παρήχθει για τις ανάγκες της Θ. Ε. Προβλήματα προφορικού και γραπτού λόγου του Μεταπτυχιακού Προγράμ. Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με Προβλήματα Προφορικού και Γραπτού λόγου» - Απόφαση 325/3-2-2017 της Δ.Ε. του Ε.Α.Π.).

Για μαθηματικά και δυσαριθμησία

 1. Βλάχος, Φ. (2013). Η συμβολή των νευροεπιστημών στη διερεύνηση της μαθηματικής σκέψης και των διαταραχών της. Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνέδριου Ειδικής Εκπαίδευσης. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη. ISBN: 978-960-333-781-2
 2. Καραγιανοπούλου, Δ., Παληόπουλος, Κ., Βλάχος, Φ. (2013). Η συνεισφορά της λειτουργικής νευροαπεικόνισης στην κατανόηση των αριθμητικών εννοιών και του νευρωνικού υποστρώματος των υπολογισμών. Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνέδριου Ειδικής Εκπαίδευσης. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη. ISBN: 978-960-333-781-2
 3. Καραγιάννη, Α., Στρουμπή, Δ., Ψωμά-Μακρή, Μ., Βλάχος, Φ. (2013). Οι δομικές διαφορές στον εγκέφαλο μαθητών με Αναπτυξιακή Δυσαριθμησία. Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνέδριου Ειδικής Εκπαίδευσης. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη. ISBN: 978-960-333-781-2
 4. Σουρλαντζή, Π., Στεφάνου, Ε., Βλάχος, Φ. (2013). H συμβολή της λειτουργικής νευροαπεικόνισης στη διερεύνηση των αιτιών της Αναπτυξιακής Δυσαριθμησίας. Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνέδριου Ειδικής Εκπαίδευσης. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη. ISBN: 978-960-333-781-2
 5. Μπακάλης, Δ., Τσιρώνας, Σ., Βλάχος, Φ. (2013). Αναπτυξιακή δυσαριθμησία: Από τη νευροεπιστημονική έρευνα στις εκπαιδευτικά προγράμματα. Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνέδριου Ειδικής Εκπαίδευσης. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη. ISBN: 978-960-333-781-2
 6. Zygouris, N., Vlachos, F., et al., (in press). A neuropsychological approach of developmental dyscalculia and a screening test via a web application. International Journal of Engineering Pedagogy (iJEP)

Δράσεις - Εκδηλώσεις

2016 (Οκτώβριος). Συμπόσιο με θέμα «Αναπτυξιακή Δυσλεξία: Νευρογενετική ετερογένεια και σύγχρονες αιτιολογικές προσεγγίσεις» στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναπτυξιακής Ψυχολογίας. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος.

2017 (Μάρτιος). Οργάνωση ημερίδας με θέμα: «Νευροεπιστήμες, εκπαίδευση και ειδική αγωγή».

2017 (Μάρτιος). Σεμινάριο με θέμα «Νευροεπιστήμες, εκπαίδευση και ειδική αγωγή». Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος.

2017 (Απρίλιος). Ειδικό τεύχος με θέμα «Αναπτυξιακή Δυσλεξία» στην Ελληνική Επιθεώρηση Ειδικής Αγωγής.

2017 (Νοέμβριος). Έκδοση ειδικού τεύχους για τις «Ειδικές αναγνωστικές δυσκολίες – Δυσλεξία» στο περιοδικό Ελληνική Επιθεώρηση Ειδικής Αγωγής.

2017 (Νοέμβριος). Διοργάνωση συμποσίου με θέμα «Μαθησιακές δυσκολίες στα μαθηματικά: Χαρακτηριστικά, ετερογένεια και εκπαιδευτικές παρεμβάσεις» στο πλαίσιο του 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ειδικής Αγωγής, Αθήνα.

2018 (Νοέμβριος). Σεμινάριο με θέμα "Αναπτυξιακές Διαταραχές και Δυσκολίες στη Μάθηση". Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος.

2019 (Μάρτιος). Συνδιοργάνωση σεμιναρίου με θέμα «Γνωσιακές-γλωσσικές δεξιότητες & αναπτυξιακές διαταραχές». Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος.

2020 (Μάιος). Συνδιοργάνωση του 8ου Συνεδρίου Γλωσσικών Διαταραχών στα Ελληνικά (LDG8), Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος.

 

 

Go to top