see uth banner

μενού

 

Επώνυμο

Όνομα

Ελληνικός Τίτλος διατριβής

Αγγλικός Τίτλος Διατριβής

Επιβλέπων/ουσα

ΑΡΩΝΗ

Αικατερίνη

Η Κοινωνική Συμμετοχή των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην γενική Δημοτική Εκπαίδευση

The social participation of children with special educational needs in regular education

ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ

ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

Βασιλική

Παραγωγή γραπτού λόγου σε παιδιά Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με Ειδική Γλωσσική Διαταραχή

 

ΑΝΔΡΕΟΥ

ΒΑΛΙΑΚΟΥ

Ελένη

Διερεύνηση της κοινωνικής ένταξης των αναπήρων γυναικών

Investigating the social inclusion of women with disability

ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ

Ιωάννα

Διερεύνηση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται από φορείς επαγγελματικής κατάρτισης και μετάβασης από το εκπαιδευτικό πλαίσιο στο εργασιακό περιβάλλον σε άτομα με αναπηρίες και η σχέση αυτής με την υποκειμενική ποιότητα ζωής των ατόμων αυτών

 

ΒΛΑΧΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Χρυσούλα

Εικόνα Σώματος, Έλεγχος και Υπαρξιακό άγχος σε εφήβους, ενήλικες, ηλικιωμένους και άτομα με σωματικές δυσλειτουργίες

 

ΚΛΕΦΤΑΡΑΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Φωτεινή

Αυτισμός- αναγνώριση και κατανόηση της αμηχανίας σε παιδιά με AS/HFA μέσα από ένα έργο “κοινωνικών ολισθημάτων”

Autism – recognition  and understanding of embarrassment in children with AS/HFA through a “faux pas" task

ΚΛΕΦΤΑΡΑΣ

ΔΑΔΟΥΛΙΔΟΥ

Παρασκευή

Μελέτη κοινωνικοσυναισθηματικών σχέσεων Παιδιών Προσχολικής ηλικίας και ο ρόλος της Ενσυναίσθησης- Σχεδιασμός Διδακτικών Παρεμβάσεων από τους εκπαιδευτικούς

The study of the Socio-Emotional Relations of Preschool Aged Children and the role of Empathy-The Preparation of Didactic Interventions by the Teachers

ΜΠΟΤΣΟΓΛΟΥ

ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΣ

Ευάγγελος

Εφαρμογή προγράμματος δραστηριοτήτων με τη βοήθεια ζώων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Επιδράσεις σε επίδοση, προσαρμογή, αυτοεκτίμηση και καταθλιπτική συμπτωματολογία μαθητών

 

ΚΛΕΦΤΑΡΑΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ

Δήμητρα

Η εμπλοκή των γονιών στην εκπαίδευση των μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με Μαθησιακές δυσκολίες: Εμπειρική Μελέτη

Parental involvement in the education of elementary school students with learning disabilities: an empirical study

ΒΛΑΧΟΥ

ΖΟΥΜΠΟΥΛΗ

Μαρία

Μαθησιακή Πρόσβαση παιδιών με ή χωρίς Ειδικές Ανάγκες σε Μουσεία Φυσικής Ιστορίας

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΡΑΨΑΝΙΩΤΗΣ

Γεώργιος

Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη στην γενική εκπαίδευση και στην ειδική αγωγή

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΥΜΑΚΗΣ

Παρασκευάς

Ο ρόλος του θεατρικού παιχνιδιού στον αυτοπροσδιορισμό των ατόμων με αναπηρία όρασης

The role of dramatic play in self-determination of people with visual impairments"

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΑΓΚΑΡΑ

Δήμητρα

Ανάπτυξη υβριδικού μοντέλου σύγχρονης εξ αποστάσεως ψυχοεκπαιδευτικής υποστήριξης για εκπαιδευτικούς που διδάσκουν μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες σε μη αστικά- απομακρυσμένα σχολεία

Development of a hybrid distance-learning model for psycho-educational support for teachers in non-urban, rural schools regarding to their learning disabled students

ΤΖΙΒΙΝΙΚΟΥ

ΚΑΛΙΑΜΠΟΣ

Γεώργιος

Διερεύνηση των εναλλακτικών ιδεών για έννοιες της μηχανικής σε εφήβους που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού υψηλής λειτουργικότητας

An investigation on the Alternative Conceptions on Mechanics of Adolescents with High-functioning Autism Spectrum Disorders

ΒΑΒΟΥΓΥΙΟΣ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ

Αντωνία - Δήμητρα

Παιδιά και έφηβοι με Εγκεφαλική Παράλυση στην Ελλάδα: Αξιολόγηση σωματομετρικών χαρακτηριστικών και επιπέδων βιταμίνης D και διερεύνηση τρόπων παρέμβασης για την αποκατάσταση των επιπέδων βιταμίνης D

Children and adolescents with cerebral palsy in Greece: Assessing somatometric characteristics and vitamin D levels and investigating interventions to restore vitamin D levels

ΝΗΣΙΩΤΟΥ - ΜΑΝΤΕΛΟΥ

ΚΑΤΣΙΑΝΙΔΟΥ

Ελισάβετ

Αξιολόγηση διατροφικών συνηθειών παιδιών με διαταραχές της κίνησης και ανάπτυξη ειδικού εκπαιδευτικού υλικού για τη διατροφική τους αγωγή

 

ΝΗΣΙΩΤΟΥ - ΜΑΝΤΕΛΟΥ

ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

Ευάγγελος

Παιχνιδοποίηση και Ηλεκτρονική Μάθηση για την υποστήριξη Μαθητών με Ειδικές Ανάγκες

 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ

ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗ

Ειρήνη

Πνευματικότητα και Νόημα Ζωής σε αλκοολικούς μαθητές με καταθλιπτική συμπτωματολογία: Συγκριτική Μελέτη

 

ΚΛΕΦΤΑΡΑΣ

ΚΟΣΜΑΤΟΣ

Γεώργιος

Διερεύνηση της Κινητικής και της Γνωστικής Ανάπτυξης και Συσχετίσεις με την Πλευρίωση σε Παιδιά και Εφήβους με Γενετικά Σύνδρομα που συνδέονται με τη Νοητική Καθυστέρηση.

Investigation of Kinetics and Cognitive Development and Relationships with laterality in Children and Adolescents with Genetic Syndromes Associated with Mental Retardation

ΒΛΑΧΟΣ

ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΙΔΟΥ

Ελένη

Το Ψηφιακό παιχνίδι και η χρήση του στην εκπαιδευτική διαδικασία. Διερευνώντας τις γνωστικές & κοινωνικές δεξιότητες που αναπτύσσουν τα παιδιά παίζοντας. Απόψεις παιδιών, γονιών & εκπαιδευτικών

Digital game: Investigating the cognitive and social skills, which children are developing by playing. Its usage in educational process. Children’s, parent’s and educator’s opinion

ΜΠΟΤΣΟΓΛΟΥ

ΚΟΥΤΣΑΚΑΣ

Φίλιππος

Μελέτη των Μαζικών Ελεύθερων Δικτυακών Μαθημάτων (MOOC) σε Μαθητές Β/θμιας Εκπαίδευσης

 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ

ΚΟΥΤΣΟΓΕΩΡΓΟΥ

Ελένη

Τα κοινωνικά δίκτυα κι η σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής (HRQoL) των παιδιών κι εφήβων με και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία.

 

ΒΛΑΧΟΥ

ΚΥΡΙΤΣΗ

Ελένη

Διδακτική των θετικών επιστήμων μέσω διαδραστικών μοντέλων.

 

ΝΗΣΙΩΤΟΥ - ΜΑΝΤΕΛΟΥ

ΚΩΦΙΔΟΥ

Χριστίνα

Ο ρόλος της συνηγορίας του εαυτού, των υποστηρικτικών υπηρεσιών και των διδασκόντων στην πρόσβαση των κωφών και βαρήκοων φοιτητών στην Γ/θμια εκπαίδευση

The Role of Self-advocacy, Support Services and Instructors in the Academic Access of Deaf and Hard of Hearing Students in Higher Education

ΝΙΚΟΛΑΡΑΪΖΗ

ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Ελένη

Νευροψυχολογική διερεύνηση της ανάπτυξης των εκτελεστικών λειτουργιών κατά την προσχολική ηλικία. Η επίδραση του λόγου στην επίλυση σύνθετων έργων που εμπεριέχουν σύγκρουση

 

ΒΛΑΧΟΣ

ΛΑΣΚΑΡΑΚΗ

Ειρήνη-Ροδόπη

Η επίδραση της μουσικής εξάσκησης στον εγκέφαλο του παιδιού, στη γνωστική του ανάπτυξη και παθολογία του

The effect of musical training on the child's brain, cognitive development and pathology

ΚΑΡΑΠΕΤΣΑΣ

ΜΑΚΑΝΙΚΑΣ

Κωνσταντίνος

Λεκτικές και γνωστικές δεξιότητες στο σύνδρομο αποφρακτικής άπνοιας-υπόπνοιας και στη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια

Semantic and cognitive abilities in Obstructive Sleep apnea syndrome and chronic pulmonary disease

ΑΝΔΡΕΟΥ

ΜΑΛΕΖΑ

Όλγα

H Διερεύνηση της κατανόησης εννοιών της Κινηματικής και Δυναμικής από μαθητές με Αναπηρία Όρασης και η μελέτη της διαδικασίας να κατανοούν τις έννοιες αυτές μέσα από την Ιστορία της Φυσικής/

Exploring the concepts of Kinematics and Dynamics by students with visual disability through the History of Physics

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΑΝΔΡΑΚΗΣ

Παναγιώτης

Ο ανθρώπινος εγκέφαλος και ο νους μέσα από κείμενα: Ιστορικοφιλοσοφική και νευροψυχολογική μελέτη

The human brain and the mind through texts: Historical-philosophical and neuropsychological study

ΚΑΡΑΠΕΤΣΑΣ

ΜΠΑΡΜΠΑΣ

Αναστάσιος

Εικόνες του περιβάλλοντος και περιβαλλοντική εκπαίδευση: Τα ντοκιμαντέρ φύσης ως εκπαιδευτικός λόγος

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΠΛΙΟΥΜΗ

Φλωρίνα

Μια διεπιστημονική πρόταση διδασκαλίας του Ηλεκτρισμού στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

 

ΒΑΒΟΥΓΥΙΟΣ

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Παναγιώτης

Ανταπόκριση στη διδασκαλία και παρέμβαση για την αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών: Διδακτικό μοντέλο πολυ-επίπεδης διδασκαλίας των Μαθηματικών σε μαθητές Γυμνασίου

Multi-tiered instruction model in mathematics based on the "Response to Instruction and Intervention" (RTI) model addressing the needs of high school students with learning disabilities

ΤΖΙΒΙΝΙΚΟΥ

ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗ

Μαρία

Διερεύνηση και χαρτογράφηση των στρατηγικών αφής που χρησιμοποιούνται από μαθητές με πολλαπλές αναπηρίες και σοβαρά προβλήματα όρασης

Investigating tactile exploratory strategies of students with multiple disabilities and visual impairment

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ

Θεοδώρα

Αξιοποίηση της Εκπαιδευτικής Ροµποτικής για τη Διδασκαλία Παιδιών µε Αυτισµό

Educational robotics for children with autism

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ

ΠΑΤΡΙΚΑ

Πηνελόπη

Η νοηματοδότηση της αναπηρίας και η εφαρμογή πρακτικών/διαδικασιών ενδυνάμωσης από την οπτική των γονέων παιδιών και εφήβων με αναπηρία, καθώς και των επαγγελματιών στον χώρο της εκπαίδευσης και της ψυχικής υγείας

Understanding disability and implementing practices/processes of empowerment: The perspectives of public health and education professionals and parents of disabled children/teenagers

ΒΛΑΧΟΥ

ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ

Σοφία

Διδασκαλίες Εννοιών Βιολογίας και Φυσικών Επιστημών σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Teaching Concepts of Biology and Natural Sciences in Children with Learning Disabilities in Primary Education

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

ΡΑΚΙΤΖΗ

Καρολίνα

Αξιολόγηση, σχεδιασμός και αναδιαμόρφωση του σχολικού χώρου από μαθητές και εκπαιδευτικούς μέσα από συμμετοχικές διαδικασίες

Evaluation, design and remodeling of school classrooms by students and teachers through participatory methods

ΜΠΟΤΣΟΓΛΟΥ

ΣΑΚΟΥΛΟΓΕΩΡΓΑ - ΚΩΣΤΑΚΗ

Δέσποινα

Εμπειρική διερεύνηση της διευρυμένης κοινωνικής κατανόησης στην τυπική ανάπτυξη και στον αυτισμό

An empirical investigation of extended social understanding in typical development and autism

ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

 

Τελευταία ενημέρωση: Μάρτιος 2018

 
Go to top