see uth banner

μενού

A. Όσοι υποψήφιοι καταθέτουν εμπρόθεσμα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και δεν έχουν αναγνωρισμένο δίπλωμα γνώσης της αγγλικής γλώσσας (επιπέδου τουλάχιστον Β2 ή Lower, κατά ΑΣΕΠ), συμμετέχουν αρχικά σε γραπτές εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί η ικανότητα κατανόησης στα αγγλικά επιστημονικού κειμένου σχετικού με τον επιστημονικό χώρο που θεραπεύει το ΠΜΣ. Από τη διαδικασία αυτή εξαιρούνται όσοι είναι κάτοχοι προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών αγγλόφωνου Πανεπιστημίου ή έχουν πτυχίο αγγλικής φιλολογίας ελληνικού Πανεπιστημίου.

Τις εξετάσεις επάρκειας στα αγγλικά διεξάγει η «Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών», στην οποία συμμετέχει με συμβουλευτικό ρόλο και ένα μέλος ΕΕΠ από το Γραφείο Ξένων Γλωσσών, που διδάσκει στο Τμήμα την Αγγλική γλώσσα. Η επιτροπή συνέρχεται δύο ώρες πριν τις εξετάσεις και επιλέγει το προς εξέταση κείμενο. Η αξιολόγηση των γραπτών γίνεται από δύο βαθμολογητές και ο μέσος όρος των βαθμολογιών τους είναι και ο τελικός βαθμός του υποψηφίου. Αν η διαφορά της βαθμολογίας μεταξύ των δύο βαθμολογητών ξεπερνά τις τρεις (3) μονάδες, το γραπτό εξετάζεται από τρίτο βαθμολογητή, η βαθμολογία του οποίου δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη από αυτές των δύο αρχικών βαθμολογητών και αποτελεί και την τελική βαθμολογία του υποψηφίου. Επιτυχών θεωρείται όποιος έχει τελικό βαθμό τουλάχιστον 10 με άριστα το 20.

B. Οι επιτυχόντες στην προηγούμενη εξέταση και οι κάτοχοι διπλώματος αγγλικής γλώσσας λαμβάνουν μέρος σε γραπτή εξέταση σε συγκεκριμένα μαθήματα οριζόμενα από τη Συνέλευση του Τμήματος. Στόχος αυτής της εξέτασης είναι να διασφαλιστεί ότι οι υποψήφιοι έχουν το ελάχιστο των προαπαιτούμενων γνώσεων σε συγκεκριμένους γνωστικούς τομείς, γεγονός που θα επιτρέψει την απρόσκοπτη παρακολούθηση του ΠΜΣ και θα μεγιστοποιήσει την απόδοσή και το όφελος που θα αποκομίσουν από αυτό. Η ύλη για το κάθε μάθημα είναι συγκεκριμένη, από καθορισμένο σύγγραμμα και ανακοινώνεται τουλάχιστον δύο μήνες πριν την έναρξη των γραπτών εξετάσεων.

Με στόχο τη διασφάλιση της αντικειμενικότητας και της αξιοπιστίας της όλης διαδικασίας, το σύστημα των εξετάσεων εισαγωγής στο ΠΜΣ είναι ανάλογο με αυτό των κατατακτηρίων εξετάσεων, τόσο ως προς την επιλογή των θεμάτων όσο και ως προς το σύστημα βαθμολόγησης των γραπτών. Τη διεξαγωγή της εξέτασης, την επιλογή των θεμάτων και τη βαθμολόγηση των γραπτών σε κάθε ένα από τα παραπάνω μαθήματα αναλαμβάνει τριμελής επιτροπή οριζόμενη από τη Συνέλευση του Τμήματος, που αποτελείται από μέλη ΔΕΠ των οποίων το γνωστικό αντικείμενο έχει σχετική συνάφεια με το προς εξέταση μάθημα. Οι τριμελείς επιτροπές για την επιλογή των θεμάτων του κάθε εξεταζόμενου μαθήματος συνέρχονται δύο ώρες πριν από τις εξετάσεις.

Η αξιολόγηση των γραπτών γίνεται από δύο βαθμολογητές και ο μέσος όρος των βαθμολογιών τους είναι και ο τελικός βαθμός του υποψηφίου. Αν η διαφορά της βαθμολογίας μεταξύ των δύο βαθμολογητών ξεπερνά τις πέντε (5) μονάδες, το γραπτό εξετάζεται από τρίτο βαθμολογητή, η βαθμολογία του οποίου δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη από αυτές των δύο αρχικών βαθμολογητών και αποτελεί και την τελική βαθμολογία του υποψηφίου. Επιτυχών θεωρείται όποιος έχει τελικό βαθμό τουλάχιστον 10 με άριστα το 20.

Όσον αφορά τις επερχόμενες εξετάσεις για την εισαγωγή των φοιτητών/τριών το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, τα εξεταζόμενα μαθήματα είναι η «Συμβουλευτική Ψυχολογία» και η «Σχολική Ψυχολογία».

Ύλη Εξετάσεων για Εισαγωγή στο ΠΜΣ Συμβουλευτικής 2023-2024

1. ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Θεματικές ενότητες:

 • Σχολική Ψυχολογία: Καθορισμός του ρόλου και της ειδικότητας
 • Ψυχοδιαγνωστική αξιολόγηση παιδιών και εφήβων
 • Ψυχολογική διαλεκτική συμβουλευτική στο σχολείο
 • Ψυχολογικές παρεμβάσεις σε παιδιά και εφήβους
 • Παρεμβάσεις μαθησιακής υποστήριξης

Ενδεικτική προτεινόμενη βιβλιογραφία:

 • Χατζηχρήστου, Χ. (2011). Σχολική Ψυχολογία. Εκδόσεις Τυπωθήτω.

 

 2. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Θεματικές ενότητες

 • Ο ρόλος και τα χαρακτηριστικά του συμβούλου στη συμβουλευτική διαδικασία.
 • Συμβουλευτική σχέση – διαδικασία.
 • Θεωρητικές προσεγγίσεις στο χώρο της συμβουλευτικής: ψυχοδυναμική/ψυχαναλυτική, γνωστική – συμπεριφοριστική, ανθρωπιστική – υπαρξιακή, συστημική.
 • Σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις στο χώρο της συμβουλευτικής: φεμινιστική, αφηγηματική, πολυπολιτισμική.
 • Εκπαίδευση και εποπτεία στη συμβουλευτική.

Ενδεικτική προτεινόμενη βιβλιογραφία

 • Μαλικιώση-Λοίζου, Μ. (2018). Συμβουλευτική Ψυχολογία. Αθήνα: Πεδίο.
 • McLeod, J. (2005). Εισαγωγή στη Συμβουλευτική. Αθήνα: Μεταίχμιο.

Γ. Ημερομηνίες Γραπτών Εξετάσεων

Αγγλική γλώσσα (μόνο για όσους δεν έχουν αναγνωρισμένο δίπλωμα γνώσης της αγγλικής, επιπέδου -κατά ΑΣΕΠ- τουλάχιστον Β2): Παρασκευή 09/06/2023, ώρα: 18.30 - 19.30. Αίθουσα: Μπ. Βέμη.

Σχολική Ψυχολογία, Συμβουλευτική Ψυχολογία: Σάββατο 10/06/2023, ώρα: 13.00-16.00. Αίθουσες: Α (1ος όροφος Κτηρίου Δελμούζου)


Οι υποψήφιοι θα πρέπει να βρίσκονται στη θόλο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, (παραλιακό συγκρότημα -Αργοναυτών & Φιλελλήνων) μία ώρα πριν την έναρξη των εξετάσεων, στις 12.00 μ., έχοντας μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν θα υπάρξει προσωπική ενημέρωση των υποψηφίων για τη συμμετοχή στις εξετάσεις πέραν των περιπτώσεων όπου υπάρχει πρόβλημα στην αίτηση συμμετοχής. Παρακαλούμε να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές και νέες ανακοινώσεις από τη σελίδα του Μεταπτυχιακού.

Συνεντεύξεις: Θα λάβουν χώρα την Παρασκευή (απόγευμα) 16/06/2023 και το Σάββατο 17/06/2023 δια ζώσης, στο παραλιακό συγκρότημα του Πανεπιστημίου στον Βόλο. Αναλυτικό πρόγραμμα θα αναρτηθεί μετά τη διενέργεια των γραπτών εξετάσεων.  

Go to top